Slovo života Praha

Jsme církev pro všechny generace.

Místní společenství Církve Slovo života v České Republice v pražských Vysočanech je otevřené každému člověku nehledě na věk nebo postavení. Spojuje nás touha přinášet nebeské království na zem, do svých rodin a životů každého z nás. Věříme v Boží milost a poznáváme jeho lásku a přijetí.

Pastor církve, Martin Janda

Ježíš je jediná cesta k Bohu.

Kdo je Ježíš?


Ježíš je Boží syn. Bůh se stal člověkem, aby nás zachránil ze stavu, v němž se ocitáme, když žijeme nezávisle na Něm, ačkoli On nám dává život a všechno. Svět není takový, jaký byl stvořen. S důsledky hříchu se setkáváme každý den. Během svého života na zemi Ježíš učil, uzdravoval, vyháněl démony a ohlašoval příchod Božího království. Své poslání dokončil tím, že byl ukřižován a třetí den vstal z mrtvých, jak také předem sám řekl a jak to i předpověděli mnozí, které Bůh poslal před Ním.

Jako těm, kteří se k Bohu otočili zády a stali se otroky hříchu, nám náleží spravedlivá odplata. Bůh měl ale jiný záměr. Rozhodl se poslat Ježíše, aby nesl trest za naše provinění. Tím nám otevřel cestu smíření, abychom se mohli stát Božími syny a dcerami. Každý může přijmout tento dar. Poseldtví o tom, kdo je Ježíš a co pro nás udělal, říkáme evangelium. Evangelium je klíčovým poselstvím Bible.

Chceš se dozvědět víc? Rádi ti odpovíme na tvé otázky.

Jak mohu začít život s Bohem?


V Bibli (Římanům 10:9 - 10) se píše:

„Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.“

Přijmout Boží dar záchrany je jednoduché, stačí věřit v to, co pro nás Ježíš udělal a kým byl, a vyznat to svými ústy. Můžeš se modlit například takto:

„Díky Ježíši, že jsi místo mě zemřel a byl jsi vzkříšen. Přijímám tě jako spasitele. Buď mým Pánem. Chci být navždy s Tebou a poznávat Tě každý den.“

Pokud ses upřímně modlil tuto modlitbu, pak jsi Božím dítětem. Jsi teď uvnitř nový člověk.

Kontakt

slovozivotapraha (Instagram)
Novoškolská 2, Praha 9, budova TJ Sokol Vysočany
(poblíž stanice metra B “Vysočanská”)

Pastor Martin Janda